Πολιτική Ποιότητας

 

Η αποστολή μας είναι να βοηθούμε τους πελάτες μας να επιτυγχάνουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, αξιοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Το όραμά μας είναι να είμαστε η καλύτερη ελληνική εταιρεία υπηρεσιών επικοινωνίας.

Στόχος  μας είναι:

 • Να εισάγουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και έξυπνα εργαλεία από τα διεθνή δίκτυα
 • Να προσφέρουμε στους εργαζόμενους μας διαρκή εκπαίδευση και ικανοποιητική επαγγελματική ανέλιξη, στηρίζοντας τους προσωπικούς επαγγελματικούς τους στόχους
 • Να πετυχαίνουμε οικονομικά αποτελέσματα που διασφαλίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας και ανταμείβουν δίκαια τις προσπάθειές μας
 • Να βελτιώνουμε διαρκώς του τρόπο παροχής των υπηρεσιών και της λειτουργίας της εταιρίας.
 • Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητάς των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την Δέσμευση μας  στις εξής αρχές:

 • την άριστη συνεργασία με τους πελάτες μας
 • την άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους
 • το υψηλό επίπεδο των στελεχών της εταιρίας και τη συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό
 • την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους
 • την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση τους
 • την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής
 • την τήρηση χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στα έργα που εκτελούνται
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας
 • τη συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • τη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών

LOGO EUROCERT 1435 coloured LOGO EUROCERT 9001 coloured  

Αρχική Η εταιρεία Πολιτική Ποιότητας