Δημόσια θέματα (public affairs – government relations)

brand Οι πολιτικές που αναπτύσσονται σε κυβερνητικό επίπεδο μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά – είτε θετικά είτε αρνητικά - το περιβάλλον και τις προοπτικές ενός οργανισμού, ενός επαγγελματικού κλάδου ή μιας κοινωνικής ομάδας.
  • Πως είναι δομημένο το θεσμικό πλαίσιο και οι φορείς που μας επηρεάζουν;
  • Με ποιες διαδικασίες λαμβάνονται αποφάσεις και πως είναι δυνατόν να επηρεαστούν οι εξελίξεις;
  • Πως αναπτύσσουμε και οργανώνουμε τα επιχειρήματά μας;
  • Ποιες είναι οι συμμαχίες που πρέπει να επιδιώξουμε;
  • Πως θα δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο κλίμα υποστήριξης για τις θέσεις μας;
  • Πως θα κάνουμε τη φωνή μας να μετρήσει για την τελική απόφαση;
Στη Stratcom προσφέρουμε μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών, που αξιοποιούν την εμπειρία των στελεχών μας και τη βαθιά γνώση του ελληνικού πολιτικού περιβάλλοντος. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παρέχουμε στους πελάτες μας την πληροφόρηση, τη στρατηγική καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται, για αποτελεσματικές και επιτυχημένες διεκδικήσεις.